عفونت استخوانی در دامهای کوچک(Osteomyelitis in Small Animals)

توسط دامپزشک کلینیک

Views: 0این بیماری(عفونت استخوانی در دام کوچک) جزء یکی از بیماری های اندام حرکتی “دست ها و پاها” در دامهای کوچک (سگ ها و گربه ها)می باشد ، که در شرایط خارج از خانه نگه داری می شوند یا به عبارت دیگر به محیط خارج از خانه دسترسی دارند بیشتر دیده می شود. از عوامل…